REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEGAGADZETY.PL

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Właścicielem Sklepu MEGAGADZETY.PL jest spółka działająca pod firmą WXMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-105), ul. Milionowa 21, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000515839, posiadająca NIP 831-163-32-89, REGON 101803092.
 2. Za pośrednictwem Sklepu MEGAGADZETY.PL zawierane są umowy sprzedaży, na podstawie których Sprzedający sprzedaje Kupującemu gadżety reklamowe będące w ofercie Sklepu.
 3. Regulamin obowiązuje w przypadku zawierania i realizacji umów pomiędzy Sklepem, a klientem biznesowym będącym jednoosobową działalnością gospodarczą, osobą prawną, jednostką rządową lub samorządową.
 4. Produkty i treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie całej Unii Europejskiej.
 6. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Sklep umożliwia sprzedaż Produktów ze znakowaniem, tj. z umieszczonym materiałem graficznym dostarczonym przez Kupującego.
 8. Minimalna wartość Zamówienia wynosi 200 zł netto.
 9. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w niniejszym Regulaminie (tj. § ust. 5 – nieprawidłowy opis Produktów i §6 – Rękojmia za wady) zakupiony Towar nie podlega zwrotowi.

 

§ 2.

CENA, OPISY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY

 

 1. W Sklepie podawane są zarówno ceny brutto (zawierające podatek VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ceny netto oferowanych Produktów. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.
 2. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych.
 3. Ceny w Sklepie nie zawierają kosztów znakowania zamawianych Produktów.
 4. Sprzedający zastrzega, że ceny Produktów prezentowane w Sklepie mogą być nieaktualne. W takim przypadku Sprzedający po otrzymaniu Zamówienia niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego wraz z informacją o obowiązującej cenie. Kupującemu przysługuje w takim wypadku prawo do wycofania złożonego Zamówienia i odstąpienia od dokonania zakupów.
 5. Sprzedający zastrzega, że opis Produktu może zawierać nieprawidłowo podane właściwości gadżetów reklamowych, oraz że właściwości te mogą ulec zmianie wskutek ich nagłej modyfikacji przez producenta. Jeśli informacje (w tym opisy i dane techniczne Produktów) zaprezentowane na stronie internetowej Sklepu w dniu złożenia Zamówienia nie pokrywałyby się z dostarczonym Towarem, Kupujący ma prawo w terminie 7 dni od daty dostarczenia Towaru zwrócić Towar (pod adres określony w §6 ust. 3 Regulaminu) oraz otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Możliwość zwrotu istnieje tylko i wyłącznie w wypadku Towaru nieznakowanego.
 6. Sprzedający zastrzega, że wygląd dostarczonego produktu może nieznacznie różnić się od zdjęcia Produktu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu. W przypadku nieznacznych lub nieistotnych różnic Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu Towaru. Dotyczy to w szczególności różnic wynikających z ustawień monitora Kupującego.
 7. Sprzedający informuje, że z uwagi na stale zmieniający się stan magazynu Sklepu istnieje możliwość, że Sklep nie będzie dysponował określonymi Produktami. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego, który ma prawo do rezygnacji z dokonywania zakupów. Sprzedający nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 8. Sprzedający zaleca uprzednie zakupienie próbki Produktów przed realizacją Zamówienia ze znakowaniem lub obejmującego większą ilość Produktów w celu potwierdzenia, że spełniają one oczekiwania Kupującego.
 9. Kupujący ponosi koszty dostawy Towaru, który jest ustalany przy każdym Zamówieniu indywidualnie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Dokładne określenie kosztów dostawy zostanie podane w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w §3 ust. 3 Regulaminu.
 10. W przypadku Zamówienia, w którym wartość zamówionego Towaru przekracza kwotę 2.000 zł netto, Sprzedający pokrywa koszt dostawy do jednego miejsca na terenie Polski.

 

§ 3.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 

 1. Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez system elektroniczny udostępniony pod adresem www.megagadzety.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia w ciągu 12h roboczych Dział Sprzedaży Sklepu zweryfikuje złożone zamówienie pod kontem dostępności, cen, kosztów wysyłki i wyśle fakturę pro-forma wraz z linkiem do płatności on-line bądź danymi do przelewu.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa powyżej Kupujący dokonuje wpłaty ceny za zamówiony Towar zgodnie z wybraną formą płatności.
 4. Zapłata za Towar następuje z góry w postaci zaliczki, przed wysyłką Towaru do Kupującego, w pełnej kwocie obejmującej cały zamówiony Towar wraz z kosztami wysyłki Towaru.
 5. W drodze indywidualnego porozumienia pomiędzy Kupującym a Sprzedającym płatność części lub całości kwoty z tytułu realizacji danego Zamówienia może nastąpić po wysyłce Towaru do Kupującego, w uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku opóźnienia w płatności Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe w skali roku oraz prawo wstrzymania się z realizacją innych Zamówień na rzecz Kupującego.
 6. Zapłata na rzecz Sprzedającego następuje poprzez płatności elektroniczne lub na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro-forma. Za moment zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 7. Z chwilą otrzymania płatności przez Sprzedającego zostaje zawarta umowa sprzedaży obejmująca realizację Zamówienia i dostarczenie Towaru do Kupującego.
 8. Po otrzymaniu płatności z tytułu danego Zamówienia Sprzedający, po otrzymaniu wymaganych informacji od Kupującego, wystawi fakturę VAT.
 9. Sprzedający i Kupujący mogą uzgodnić wystawianie i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 4.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW

 

 1. W przypadku wyrażenia woli znakowania Produktów Kupujący oświadcza, że dysponuje uprawnieniem do wykorzystania danego materiału graficznego (logo, znaku towarowego, itp.) przekazanego Sprzedającemu na potrzeby realizacji Zamówienia. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego wykorzystania takich materiałów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykorzystania produktów oznakowanych materiałami graficznymi dostarczonymi przez Kupującego w celach marketingowych, w tym umieszczenia ich zdjęć na stronach Sklepu, a Kupujący wyraża na to zgodę.
 3. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich z tytułu roszczeń kierowanych do Sprzedającego w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem materiałów graficznych dostarczonych przez Kupującego oraz pokrycia kosztów związanych z każdym postępowaniem (w tym kosztów pomocy prawnej) wszczętym przeciwko Sprzedającemu, którego przedmiotem będą takie roszczenia.

 

§ 5.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I WYSYŁKA TOWARU

 

 1. Realizacja Zamówienia (tj. ewentualne znakowanie oraz wysyłka Towaru) rozpoczyna się po zaksięgowaniu kwoty zaliczki za zamówiony Towar na rachunku bankowym Sprzedającego wraz z kosztami wysyłki, a w przypadku Towaru znakowanego - od momentu akceptacji przez Kupującego końcowej wizualizacji nadruku.
 2. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, kończący się z chwilą wysyłki Towaru do Kupującego, jest następujący:
  1. w przypadku zamówienia Towaru bez znakowania – od 3 do 4 dni roboczych;
  2. w przypadku zamówienia Towaru ze znakowaniem – od 5 do 14 dni roboczych;
 3. W indywidualnie uzgodnionym przypadku możliwa jest realizacja Zamówienia w trybie ekspresowym. W takim przypadku Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę.
 4. W przypadku bardzo dużych Zamówień termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
 5. W przypadku, gdy Kupujący za zgodą Sprzedającego zmodyfikuje złożone Zamówienie, termin realizacji zmienionego Zamówienia biegnie od początku.
 6. Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji ze znakowania zamówionego Towaru do momentu podjęcia przez Sprzedającego działań związanych z oznakowaniem Towaru.
 7. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo podanym adresie, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub mógłby ją opóźnić.
 8. Jakiekolwiek rabaty lub kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Zamówienia nie będą uwzględniane, chyba że zostaną ustalone w odrębnej umowie.
 9. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich
 10. Na życzenie Kupującego wyrażone przed skorzystaniem z usług firmy kurierskiej Towar można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta mieszczącym się w Łodzi, przy ul. Milionowej 21.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu Towaru do Kupującego lub za jego utratę z winy firmy kurierskiej.
 12. Przed odbiorem Towaru od firmy kurierskiej należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zbadać stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu przesyłki przy odbiorze w protokole stanowi podstawę do nieuwzględnienia roszczeń Kupującego z tytułu wad Towaru lub braków ilościowych przesyłki.

 

§ 6.

RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wady fizyczne lub gdy znakowanie Towaru jest nieprawidłowe Kupującemu przysługuje uprawnienie do wymiany wadliwego Towaru na nowy (rękojmia za wady).
 2. Kupujący obowiązany jest zbadać dostarczony Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu i zawiadomić Sprzedającego o wykrytych wadach najpóźniej
  w terminie 7 dni roboczych od dnia odebrania Towaru.
 3. W przypadku wykrycia wady Kupujący obowiązany jest po zawiadomieniu Sprzedającego o wykrytych wadach, odesłać wadliwy Towar do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w 93-105 Łódź, Milionowa 21 na własny koszt.
 4. Sprzedający w przypadku potwierdzenia istnienia wad Towaru w terminie 14 dni roboczych prześle do Kupującego nową partię Towaru bez wad na własny koszt.
 5. Sprzedający może w miejsce wymiany Towaru dokonać zwrotu kwoty odpowiadającej wartości wadliwego Towaru, bądź zaproponować Kupującemu obniżenie jego ceny w formie rabatu.
 6. W przypadku, gdyby Towar odesłany przez Kupującego nie był wadliwy Kupujący będzie mógł odebrać Towar osobiście w Biurze Obsługi Klienta, bądź skorzystać z usług firmy kurierskiej na własny koszt.
 7. Jeżeli Kupujący nie zbadał Towaru i nie zawiadomił Sprzedającego o wadach w terminie określonym ust. 2, a przypadku wad ukrytych jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych po ich wykryciu, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 8. Niezależnie od momentu zawiadomienia Sprzedającego o wadzie, uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru wygasają po upływie miesiąca licząc od dnia, w którym Towar został Kupującemu wydany.
 9. Nieodpłatne lub odpłatne zbycie lub wydanie Towaru na rzecz osoby trzeciej powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 10. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmiokreśloną w art. 556-576 kc.

 

§7.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 

 1. W przypadku realizacji Zamówienia i dostarczenia Towaru na rzecz Kupującego przed dokonaniem pełnej wpłaty ceny, cały wysłany Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny, a w razie opóźnienia w płatności do momentu zapłaty pełnej kwoty ceny wraz z wymagalnymi odsetkami.
 2. Przed przejściem własności Towaru na rzecz Kupującego nie ma on prawa do rozporządzania (w tym zbywania) Towaru lub obciążania go jakikolwiek prawem, a także do przerabiania lub dokonywania zmian w Towarze oraz wydawania go osobom trzecim, chyba że Sprzedający wyrazi na to wyraźną zgodę.
 3. Zastrzeżenie własności nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Sprzedającego zapłaty wymagalnej kwoty ceny.

 

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia oraz wykonaniem Umowy Sprzedaży. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z danej umowy sprzedaży, ograniczona jest maksymalnie do kwoty zapłaconej przez Kupującego ceny z tytułu danej umowy oraz obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
 4. W przypadku gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne pozostaje to bez wypływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają prawu polskiemu.
 6. Za pośrednictwem Sklepu umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim. Za zgodą obu stron umowa może być zawarta w innym języku; w takim przypadku zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin w polskiej wersji językowej.
 7. Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikłe z zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów lub w związku z nimi strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty polubownie sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy terytorialnie dla Siedziby Sklepu.

Wybierz znakowanie produktu

Wybierz znakowanie, które chcesz dodać do produktu: